Beleidsplan

Rijen, 30 april 2020

Inhoudsopgave

 1. Introductie
 2. Missie
 3. Missie statement
 4. Kernwaarden
 5. Plan van aanpak
 6. Middelen
 7. Marketing
 8. Context analyse
 9. Spelers in het veld

 

 1. Introductie

De Stichting stelt zich als doel de bevordering van de muzikale ontwikkeling van met name mensen met een beperking. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van concerten en repetities; de kennismaking met andere culturele uitingen; de samenwerking met andere instanties met een gelijksoortig doel, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, als in de ruimste zin van het woord.

 

 1. Missie

De Stichting heeft zich een missie opgelegd. Deze missie bestaat naast het begeleiden van mensen met een beperking die muziek wil maken ook het verstevigen van de interactie van deze en mensen met de hedendaagse samenleving. Voorbeelden sociale interactie, omgaan met emoties, spelen met andere kinderen, als het gaat om jonge en oudere mensen.

 

 1. Missie statement

Om deze missie vorm te geven is het volgende missie statement gekozen: “mensen met een beperking kunnen meer dan muziek maken”

 

 1. Kernwaarden

De navolgende kernwaarden worden door Muziekschool Plus gehanteerd:

 • Innovatie
 • Creativiteit
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Eerlijkheid openheid

 

Innovatie

De stichting onderzoekt en stimuleert activiteiten op het gebied van muziek en cultuur om muzikanten met een beperking de mogelijkheid te bieden zich aan een breed publiek te presenteren in welke vorm dan ook.

 

Creativiteit

Optredens in verzorgingscentra, of andere locaties waar de doelgroepen samen komen.

Maatschappelijke betrokkenheid

De stichting legt verbindingen met het maatschappelijk veld. Met name op het gebied van onderwijs en zorgaanbieders. Dit zowel plaatselijk als landelijk. Ook de plaatselijke overheid speelt hier een rol.

Eerlijkheid en openheid

De stichting werkt zonder winstoogmerk. Zij zal de diverse media mogelijkheden optimaal gebruiken om inzicht te geven in haar werkzaamheden en behaalde resultaten. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de website van de Muziekschool Plus.

 1. Plan van aanpak

De Stichting stelt een plan van aanpak op dat nodig is om de volgende activiteiten te kunnen ontplooien:

 1. Twee jaarlijks wordt Cantus Autismus georganiseerd;
 2. Huiskamer concerten in verzorgingscentra;
 3. Concrete samenwerking met het basisonderwijs;
 4. Concrete samenwerking met plaatselijke en landelijke overheid en zorgaanbieders
 5. Activiteiten om de schijnwerper te richten op autisme.

 

 1. Middelen

De financiële middelen worden op de volgende wijze gegenereerd:

 • Subsidies en donaties;
 • Erfstellingen en legaten;
 • Het geven van workshops;
 • Optredens
 • Alle andere verkrijgingen en baten.

 1. Marketing

Het waarom?

Het begeleiden van muzikanten/leerlingen met een lichte handicap leidt niet alleen tot een grotere vaardigheid in het bespelen van en beheersen van een muziekinstrument het versterkt ook de sociale vaardigheden in de ruimste zin van het woord. Dit is een aanvullende meerwaarde dat vanuit een medisch oogpunt wordt gevolgd. Hierdoor kunnen kosten worden bespaard. Bij dit onderdeel is er de samenwerking met de Muziekschool Plus.

Met betrekking tot de pr zullen de volgende kanalen worden benut:

 • Ondersteuning van Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA);
 • Verkrijgen van relevante data van de Brabantse vereniging;
 • Verkrijgen van ondersteuning vanuit het landelijk netwerk Nederlandse Vereniging Autisme;
 • Benutten van de week en dagbladen;
 • Gerichte projecten voor een breed publiek;
 • Organiseren van workshops.
 • Sociale media

 

 1. Context analyse

De Stichting zal ook de verbindende factor zijn naar andere organisaties die actief zijn in het particuliere domein. Dit om de positie van de muzikanten met een beperking te verstevigen. Zo worden contacten gelegd met huisartsen, therapeuten en anderen werkzaam in de zorg.

 

 1. Spelers in het veld

Overzicht maatschappelijke organisaties:

 • Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en amateurkunst;
 • Gemeentes;
 • Culturele centra;
 • Zorgaanbieders en instellingen;
 • Huisartsen;
 • Therapeuten.

 

Wil je meer weten? Bel dan met Wilma 0161 224 224.