Protocol Privacy beleid

Algemeen
Muziekschool Plus, is een muziekschool die lessen aanbied aan personen. Daarnaast beheert zij een website is actief op facebook, youtube en instagram alsmede het communicatie platform van de lokale omroep Hallo Gilze Rijen.

Door onze website te raadplegen en van onze lesprogramma’s en optredens gebruik te maken verklaart u dat u dit Privacy beleid heeft gelezen en begrepen.

Overzicht
Dit privacy overzicht beschrijft in detail ons beleid onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens.
Hier volgt een overzicht van de onderwerpen waarbij wij gaan aangeven hoe wij in het kader van de nieuwe wetgeving (AVG) mee omgaan:
1. Verzamelen van persoonlijke gegevens;
2. Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens;
3. Met wie delen wij uw persoonlijke gegeven;
4. Hoe bewaren wij uw persoonlijke gegeven;
5. Cookies en andere web technologieën;
6. Uw rechten;
7. Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegeven;
8. Gegevens van minderjarigen;
9. Externe links;
10. Internationale overdrachten;
11. Wijzigingen in dit Privacy beleid;
12. Contact met ons opnemen.
13. Camera toezicht

1. Verzamelen van persoonlijke gegevens

De term “persoonlijke gegevens” houdt in dat persoonlijke gegevens waar mee een persoon kan worden geïdentificeerd, elektronische adressen, geboorte datum, wachtwoorden, en betaalgegevens. Gegevens die niet meer persoonlijk identificeerbaar zijn (genomineerd) vallen hier niet onder.

In het kader van de bedrijfsvoering van de Muziekschool Plus verwerken wij persoonlijke gegevens op verschillende manieren. Wij verzamelen persoonlijke gegevens die direct door u worden geleverd. Wij kunnen ook persoonlijke gegevens van derden ontvangen. Persoonlijke gegevens die betrekking hebben op uw persoonlijke relatie met internet, smartphones, brouwers en dergelijke worden door de Muziekschool Plus niet gebruikt en verzamelt.

2. Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegeven, dat zijn de gegevens die u zelf bij het sluiten van het lescontract voor u of voor uw kind, heeft verstrekt aan de directie van de Muziekschool Plus. Deze worden gebruikt voor:
– Administratie van de Muziekschool Plus;
– Voor de financiële administratie van de Muziekschool Plus;
– Eventueel voor de organisaties en personen die met de Muziekschool Plus een samenwerkingsverband zijn aangegaan.
Dit laatste gebeurd echter alleen als u of de wettelijke vertegenwoordiger(s) hiervoor toestemming hebben verleend.

3. Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens
In principe delen wij uw persoonlijke gegevens niet met instanties of personen buiten de organisatie van de Muziekschool Plus. Uitzonderingen hierop zijn:
– De accountant voor de controle en beheer van de boekhouding
– Organisaties, personen die ook actief zijn in de begeleiding van de leerling. Dit alleen na verkregen toestemming van de leerling of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger(s)

4. Hoe bewaren wij uw persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens worden bewaard in een data base in de computer van de Muziekschool Plus. Dit gedurende een periode die gelijk is aan de duur van de afgesloten les overeenkomt. Bij beëindiging van deze overeenkomst worden de persoonlijke gegevens, (zoals de wet het voorschrijft 7 jaar bewaard voor financiële administratie) uit het systeem gehaald en vernietigd.

5. Cookies en andere web technologieën

De Muziekschool Plus heeft geen relatie met cookies en andere web technologieën, anders dan die voor een ieder toegankelijk zijn.

6. Uw rechten

U heeft ten alle tijden het recht uw persoonlijke gegevens in te zien of te wijzigen cq aan te vullen.

7. Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens
Zoals reeds aangegeven worden uw persoonlijke gegevens alleen gebruikt voor de administratie en financiële administratie van de Muziekschool Plus.
Eventuele uitzonderingen hebben wij reeds genoemd en kunnen alleen maar plaats vinden als er toestemming is verleend door de leerling of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger(s).

8. Gegevens van minderjarigen

De Muziekschool Plus heeft vele, minderjarige, leerlingen. Persoonlijke gegevens van de groep worden op een gelijke wijze behandeld als de leerlingen die meerderjarig zijn. Bij gebruik of wijzing van de persoonlijke gegevens van de minderjarigen zal er toestemming moeten zijn van de wettelijk vertegenwoordiger(s).

9. Externe links

Er zijn bij de Muziekschool Plus geen externe links met betrekking tot de persoonlijke gegevens voor de leerlingen of hun wettelijke vertegenwoordiger(s) voor gebruik naar externe links.

10. Internationale overdrachten

Worden in de Muziekschool Plus niet gebruikt.

11. Wijzigingen in het Privacy beleid

De Muziekschool Plus doet er alles aan om het Privacy beleid af te stemmen op de laatste regelgeving op dit gebied. Eventuele wijzigingen of aanpassingen of aanvullingen zullen aan een ieder binnen de Muziekschool Plus worden gemeld.

12. Contact met ons opnemen

Wanneer u nadere informatie wens over het Privacy beleid van de Muziekschool Plus kunt u contact op nemen met eigenares Wilma van de Draaij . Dit kan ook als u wijzigingen of aanvullingen op uw persoonlijke gegevens wenst te melden.

13. Camera toezicht

Ter beveiliging van de locatie aan de Hoofdstraat 146 van de Muziekschool Plus is een camera geplaatst die bezoekers registreert. De beelden worden gedurende een periode van 3 maanden bewaard en worden alleen gebruikt wanneer daar aanleiding toe is. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij een inbraak of na een verzoek van de politie om medewerking te verlenen bij een eventuele identificatie van een persoon.